REZERVACIJOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės reglamentuoja išankstinės plaukimo laivu rezervacijos tvarką, paslaugos naudojimosi taisykles, vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
Tuo atveju, jeigu vartotojui kyla bet kokių su taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, vartotojas gali susisiekti su paslaugos teikėjo atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 621 87326, el. paštu info@laivastrakuose.lt.

REZERVACIJA

Vartotojas turi teisę rezervuoti paslaugos teikėjo teikiamas paslaugas tik susipažinęs su tinklapyje skelbiamomis šiomis taisyklėmis ir pateikęs visą paslaugos teikėjo prašomą informaciją, t.y. užpildęs visus prašomos informacijos laukelius.
Paslaugų rezervacijos tinklapyje metu vartotojas pasirenka konkrečią datą ir laiką, kurį jis norėtų rezervuoti, nurodo paslaugos teikėjo arba trečiųjų asmenų suteiktą paslaugų kainos nuolaidos kodą (jei suteiktas), savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
Jei vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar paslaugos rezervacijos duomenis, vartotojo rezervacija tinklapyje gali būti laikoma negaliojančia. Paslaugos teikėjas neprivalo vartotojui atlyginti jokių nuostolių, jei pateikta informacija buvo neteisinga ar netiksli.
Norint rezervuoti paslaugą internetu privaloma sumokėti 10 Eur rezervacijos mokestį už kiekvieną rezervuojamą valandą. Mokestis sumokamas sekant nurodymus rezervacijos metu. Šis mokestis bus laikomas kaip užstatas, kuris bus grąžinamas susimokant pilną paslaugos kainą.
Sumokėti už paslaugą reikia atvykus į paslaugos teikimo vietą, pasirinktinai, prieš arba iškart po paslaugos suteikimo.
Vartotojui susipažinus su taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei apmokėjus rezervacijos mokestį, paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti vartotojui teisę naudotis plaukimo laivu paslaugą, o vartotojas įsipareigoja pasinaudoti paslauga taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti paslaugos teikėjui nurodytą paslaugos kainą. 

REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

Atšaukti rezervaciją arba perkelti rezervacijos laiką galima susisiekus telefonu: +37062187326.
Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti visą sumokėtą rezervacijos mokestį, jeigu rezervacija buvo atšaukta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rezervuoto laiko pradžios.
Atsitikus nepaprastajai situacijai ar iškilus nenumatytoms aplinkybėms, paslaugos teikėjas turi teisę atšaukti rezervaciją, tačiau apie tai nedelsiant turi pranešti vartotojui jo nurodytais kontaktais, nurodant atšaukimo priežastį. Jeigu rezervacijos mokestis buvo apmokėtas, susitariama dėl jo grąžinimo arba rezervacijos laiko perkėlimo.
Nepasinaudojus paslauga arba nepakeitus paslaugos rezervavimo laiko už paslaugos rezervavimą sumokėti pinigai vartotojui nėra grąžinami.

NAUDOJIMOSI PASLAUGA TAISYKLĖS

Šios taisyklės taikomos visiems vartotojams, tinklapyje rezervavusiems paslaugą.
Vartotojas, rezervavęs paslaugą tinklapyje, į nurodytą vietą turi atvykti laiku, jeigu jis vėluoja, plaukimo laikas nebus kompensuojamas.
Vartotojas į laivą gali įlipti ir iš jo išlipti tik laivo kapitonui leidus ir įsitikinus, kad tai daryti yra saugu.
Plaukimo metu vartotojas pats atsako už savo ir savo nepilnamečių vaikų saugumą.

NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis paslaugos teikėjui vartotojui teikiamos paslaugos administravimo ir vykdymo tikslais, taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi rezervacijos metu pateikti asmens duomenys yra: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Paslaugos teikėjas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).
Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
Tvarkant asmens duomenis paslaugos administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų po jos įsigijimo momento.
Paslaugos teikėjas savo įsipareigojimus vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasis vartotojo rezervacijų tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) pasikeičia, vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti paslaugos teikėją. Taip pat vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su paslaugos teikėjo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), remiantis paslaugos teikėjo teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su paslaugos naudojimu, paslaugos teikimo sąlygas. Šiuo tikslu gali būti panaudojami vartotojo pateikti, su paslaugų panaudojimu susiję duomenys. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į paslaugos teikėją elektroniniu paštu info@laivastrakuose.lt arba telefonu +370 621 87326.

Paslaugos teikėjo naujienlaiškiai, siekiant informuoti vartotoją apie pasikeitusias aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, bus siunčiami vartotojo elektroninio pašto adresu arba telefonu ne dažniau nei du kartus per mėnesį.
Paslaugos teikėjas gali vartotojo elektroninio pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugos teikėjui specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti vartotojui skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą.
Vaizdo stebėjimas laive vykdomas siekiant užtikrinti paslaugos teikėjo nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti paslaugos teikėjo valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, paslaugų kokybę ir administravimo procesą, bendrovės darbuotojų bei paslaugoms teikti paslaugos teikėjo pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl paslaugų teikimo taisyklių bei paslaugos teikėjo ir vartotojų sudarytos paslaugos teikimo sutarties nuostatų pažeidimų, paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo arba kilusių konfliktų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik paslaugos teikėjo įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.
Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti vartotojui tiesiogiai arba perduoti vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
su vartotoju bendraujantiems, už vartotojų aptarnavimą atsakingiems paslaugos teikėjo darbuotojams;
trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas paslaugos teikėjui, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir paslaugos teikėjo sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.
Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, vartotojas gali kreiptis į paslaugos teikėją el. paštu info@laivastrakuose.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 621 87326. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Šios taisyklės vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo rezervuojant paslaugą tinklapyje momento.
Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šias taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdamas tinklapyje bei išsiųsdamas pranešimą vartotojui elektroniniu paštu.
Šios taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Paslaugos teikėjo ir vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
Tuo atveju, jei vartotojas nesutinka su paslaugos teikėjo parengtu atsakymu į vartotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl laivastrakuose.lt įsigytos paslaugos iš paslaugos teikėjo vartotojas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.